Etsi tältä sivustolta

Säännöt

1 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on FC Honka ry. Seura on perustettu marraskuun 17. päivänä 1975 ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Seuran virallinen kieli on suomi ja sen värit ovat keltainen ja musta.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.


2 §

Seuran tarkoituksena on toimia ensisijaisesti jalkapalloilun erikoisseurana sekä edistää vastuullisesti toimien urheilua ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus seuran harjoittamien urheilumuotojen tai liikuntaan liittyvän yhdistystoiminnan harrastamiseen.


3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

1. Järjestää

 • -harjoittamiensa urheilumuotojen puitteissa liikunta-, harjoitus- ja valmennustoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille sekä toimintakyvyltään erilaisille ihmisille, kullekin edellytystensä mukaisesti,
 • kilpa- ja huippu-urheilutoimintaa,
 • kunto- ja terveysliikuntaa,
 • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten
 • fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä hyvinvointia,
 • urheilukasvatus- ja muuta koulutus- sekä valistustoimintaa
 • ohjaustoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa

2. Kiinnittää ehdotusten, aloitteiden ja anomusten avulla paikkakunnan viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttaa omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten suorituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen.

3. Harjoittaa julkaisutoimintaa.                                                                                  

4. Edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita
 • hankkia varoja järjestäen tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, majoitus-, kahvila- ja ravitsemusliikettä, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.

Seura hankkii tarvittaessa toimintaansa varten asianomaisen luvan.


4 §

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.


5 §

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä hyvämaineisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sekä SPL:n sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä.

Seuran jäsenet ovat:

 • Pelaajajäseniä, jotka pelaavat FC Honka ry:n joukkueissa ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen pelaajajäsenen jäsenmaksun.
 • Toimihenkilöjäseniä, jotka toimivat vanhempainkokouksen päätöksellä FC Honka ry:n joukkueissa joukkueenjohtajina tai taloudenhoitajina ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen toimihenkilöjäsenen jäsenmaksun.
 • Huoltajajäseniä, jotka ovat alle 18 vuotiaan jäsenmaksun maksaneen jäsenen huoltajia ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen huoltajajäsenen jäsenmaksun.
 • Kunniajäseniä, joiksi seura voi varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa kutsua seuran toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, mutta äänioikeus hänellä on.
 • Kannattajajäseniä, joko yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on seuran kokouksessa puhe-, mutta ei äänioikeutta.

Seuran jäsenistä pidetään hallituksen hyväksymää luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan kotipaikka ja osoite.


6 §

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

Hallituksen esityksestä kokous voi antaa ansioituneelle yhdistyksen jäsenelle kunniapuheenjohtajan arvonimen. Kunniapuheenjohtajia voi olla seurassa kerrallaan korkeintaan kaksi (2). Kunniapuheenjohtajan arvonimen antamiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen äänimäärästä. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, mutta äänioikeus hänellä on.


7 §

Henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt seuran toimintaa ja tarkoitusperien toteuttamista voi seuran hallitus myöntää kultaisen tai hopeisen ansiomerkin. Kultainen ansiomerkki annetaan kaikille kunniajäsenille.


8 §

Jäseneksi ottamiseen ja jäsenyydestä erottamiseen vaaditaan hallituksen kokouksen enemmistöpäätös.

Kunniajäseneksi kutsumiseen vaaditaan seuran kokouksen enemmistöpäätös.

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä siitä ilmoitus kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Eroava on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sen toimintavuoden loppuun asti, jona eroaminen tapahtuu. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi (6) kuukautta sittenerääntyneen jäsenmaksun maksamatta.


9 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Lisäksi seura perii erikseen jäsenkohtaisen toimintamaksun, jonka suuruuden päättää hallitus.


10 §

Hallitus voi antaa huomautuksen, asettaa kilpailu- tai toimintakieltoon taikka erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai antidopingsäännöstöä tai toimii törkeästi vastoin urheilun yleisiä tai seuran ja SPL:n määrittelemiä eettisiä periaatteita. Kurinpito on mahdollista myös, mikäli seuran jäsen rikkoo seuran tai seuran joukkueen laatimia sääntöjä.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä, sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Erottamispäätöksestä erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan.

Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä ja muussa tapauksessa, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.


11 §

Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

 • seuran virallisella verkkosivulla, tai
 • sanomalehti-ilmoituksella Espoossa ilmestyvässä sanomalehdessä, tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

12 §

Vuosikokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 • ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimintavuodelta

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta

7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 20 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat

8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Valitaan joka toinen vuosi täysi-ikäisten henkilöiden keskuudesta kaksivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi/varapuheenjohtajaksi

6. Valitaan täysi-ikäisten henkilöiden keskuudesta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallitukseen kolme (3) jäsentä erovuorossa olevien tilalle

7. Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi auktorisoitu yhteisö tai auktorisoitu yksi (1) tilintarkastaja ja auktorisoitu varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

8. Päätetään, mitkä urheilumuodot jalkapalloilun lisäksi ovat seuran ohjelmassa seuraavana toimintavuonna

9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10. Vahvistetaan

 • toimintasuunnitelma ja talousarvio

11. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 20 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat

12. Kokouksen päättäminen


13 §

Seuraa edustaa ja sen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Seuran hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosina kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan myös kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja heistä on erovuorossa vuosittain kolme (3) jäsentä.

Erovuorossa oleva hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen voidaan valita uudelleen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten peräkkäisten toimikausien määrä on enintään kolme (3).

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa yhdistyksen tilikauden mukaisesti 1. marraskuuta.

Nämä säännöt tulevat voimaan kun ne on rekisteröity. Näiden sääntöjen tultua voimaan ensinnä pidettävän yhdistyksen kokouksen tehtävänä on valita uusi hallitus ja puheenjohtajat näiden sääntöjen mukaan, jolloin aiemmin valittu hallitus ja sen puheenjohtajat jättävät tehtävänsä. Samalla yhdistyksen kokous ratkaisee arvalla uuden hallituksen jäsenten erovuoroisuuden.

Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimintakaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.


14 §

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Toimia vastuullisesti seuran etua valvoen ja seuraa edustaen sekä ohjata kaikkea seuran toimintaa.
 2. Valita vuosittain syyskokouksen jälkeen joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt, päättää mahdollisista palkoista ja palkkioista sekä antaa toimintaohjeet.
 3. Valmistella seuran kokouksille esitettävät asiat sekä toimeenpanna sen päätökset.
 4. Laatia vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 5. Hoitaa seuran varoja ja omaisuutta yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaisesti sekä hoitaa yhdistyslain mukaan muutkin hallitukselle kuuluvat tehtävät.
 6. Asettaa tarvittavat jaostot, toimikunnat ja valiokunnat sekä määrätä niiden puheenjohtajat ja toimintavaltuudet.
 7. Hyväksyä sopimukset ja sitoumukset.
 8. Valvoa, että toimihenkilöt suorittavat tehtävänsä huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 10. Päättää kurinpitotoimenpiteistä.
 11. Suorittaa muut näissä säännöissä määrätyt tehtävät sekä ryhtyy kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 §

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


16 §

Seuralla voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toiminnanjohtajan on lain, yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen päivittäistä hallintoa. Toiminnanjohtaja on toimihenkilöiden esimies. Toiminnanjohtaja voi edustaa yhdistystä asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä.


17 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä, sekä toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, kukin yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


18 §

Seuran ja sen jaostojen/joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston/joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.


19 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.11.-31.10. Tilit on jätettävä viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


20 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.


21 §

Äänivaltaisia ovat seuran kokouksissa jäsenmaksunsa suorittaneet 18 vuotta täyttäneet pelaaja-, toimihenkilö-, huoltaja-, kunnia- ja yksityiset kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Alle 18-vuotiaiden nuorisojäsenten huoltajilla, jotka eivät ole huoltajajäseniä, ja yhteisökannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.


22 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tehdään seuran kokouksessa. Tullakseen voimaan on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistön kannatus. Päätös vahvistetaan toisessa vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aihe.


23 §

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jäävät varat käytettävä johonkin seuran tarkoitusta vastaavaan toimintaan.


24 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.


Säännöt on rekisteröity 15.9.2020

Back to top