Säännöt

FC Honka ry 29.1.2013

I NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

1 Yhdistyksen nimi on FC Honka ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki Etelä-Suomen läänissä ja toiminta-alueena Espoon kaupunki.

Yhdistys on perustettu marraskuun 17 päivänä 1975 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

II SEURAN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

2 Seuran tarkoituksena on

 1. toimia ensisijaisesti jalkapalloilun erikoisseurana
 2. luoda edellytykset ja tarjota seuran jäsenistölle sekä paikkakunnan nuorisolle kullekin
  edellytystensä mukaiset mahdollisuudet seuran harjoittamien urheilumuotojen harrastamiseen
 3. kasvattaa kansalaiskunnoltaan moitteettomia sekä ruumiillisesti ja henkisesti terveitä kansalaisia
 4. edistää liikunta- ja urheiluharrastusta seuran toiminta-alueella.

3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 1. järjestää jäsenilleen harjoittamiensa urheilumuotojen puitteissa valmennus- ja harjoitustoimintaa,kilpailu- ja koulutustoimintaa sekä muuta vastaavaa tarkoitukseen liittyvää toimintaa
 2. tarjoaa jäsenilleen sekä paikkakunnan väestölle kuntoliikuntatilaisuuksia sekä urheiluvalistus ja kasvatustoimintaa
 3. harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja suhdetoimintaa
 4. kiinnittää ehdotusten, aloitusten ja anomusten avulla paikkakunnan viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkii omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sen harjoittamiseksi tarpeellisten suorituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen.

4 Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii

 • ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten
  tarpeellisia kiinteistöjä
 • omistamalla ja ylläpitämällä urheilulaitoksia
 • toimeenpanemalla asianomaisella luvalla arpajaisia sekä huvi- ja tanssitilaisuuksia
 • harjoittamalla majoitus-, kahvila- ja ravitsemusliikettä tai tavanomaista kioskitoimintaa kutakin yhdessä liikepaikassa
 • välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja –asusteita.

5 Seura on Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n sekä Suomen Palloliitto-Finlands Bollförbund ry:n ja sen Uudenmaan piirin jäsen.

Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:stä käytetään lyhennystä Valo. Suomen Palloliitto-Finlands Bollförbund ry:stä käytetään lyhennystä SPL. Seura noudattaa Valon sekä SPL:n sääntöjä ja määräyksiä.

III SEURAN JÄSENYYS

6 Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön joka sitoutuu noudattamaan seuran, Valon sekä SPL:n sääntöjä ja päätöksiä.

Johtokunta voi hyväksyä seuran jäseneksi henkilön, joka on valittu seuran johtokuntaan ellei hän ole muulla perusteella jo seuran jäsen.

Huoltajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä alle 15 vuotiaan jäsenmaksun maksaneen jäsenen huoltajan.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on seuran kokouksessa puhe-, mutta ei äänioikeutta.
Seuran johtokunta pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

7 Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sen toimintavuoden loppuun asti, jona eroaminen tapahtuu.

8 Johtokunta voi antaa huomautuksen, asettaa kilpailu tai toimintakieltoon taikka erottaa jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran, Valon tai sen jäsenliittojen ja piirin tai SPL:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erottamispäätöksestä erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi antaa sekä seuran kilpaileville jäsenille että toimitsijoille huomautuksia ja asettaa näitä kilpailu- ja toimintakieltoon korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi. Asiaomaisella on valitusoikeus seuran kokoukselle 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä lukien. Valituksen jättämisessä ja rangaistuksen voimaanastumisessa sovelletaan tämän pykälän 2. Momentin määräyksiä.

IV LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

9 Varsinaisilta- ja huoltajajäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen, sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Lisäksi seura perii erikseen jäsenkohtaisen toimintamaksun, jonka suuruuden päättää johtokunta.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 15 vuotta tai
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena kahdeksan (8) vuoden jäsenmaksun tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia tai taloudellisia palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa johtokuntaan valittu seuran jäsen jäsenmaksujen ja toimintamaksujen suorittamisesta hänen toimintakautensa ajaksi.

V SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

10 Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen maaliskuussa ja syyskokouksen lokakuussa. Kokousten paikat ja tarkemmat ajat määrää johtokunta.

Kutsu vuosikokoukseen, syyskokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran syyskokouksen määräämässä lehdessä ja seuran verkkosivuilla.

11 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimintavuodelta
 6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta
 7. käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 12:n mukaisesti vireille panemat asiat
 8. kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta toimintavuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 6. valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuraavaksi toimintavuodeksi johtokuntaan viisi (5) jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 7. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet seuraavaksi toimintavuodeksi
 8. päätetään, mitkä urheilumuodot jalkapalloilun lisäksi ovat seuran ohjelmassa seuraavana toimintavuonna ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 9. vahvistetaan liittymis-, jäsen-, aktiivijäsenten jäsenmaksujen ja kannattajajäsen maksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi
 10. vahvistetaan
  – toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi
  – yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 11. valitaan edustajat Valon ja SPL:n vuosi- tms. kokoukseen tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. kokouksiin
 12. päätetään, missä sanomalehdessä julkaistaan seuran kokouskutsu seuraavana toimintavuotena
 13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 12 :n mukaisesti vireille panemat asiat
 14. kokouksen päättäminen
 15. seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

12 Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

13 Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettavaksi.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkun asian ratkaisemista ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lappuja käyttäen. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä ja huoltajajäsenellä, yhteisökannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VI SEURAN HALLINTO

15 Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä vuorolla eroaa puolet sopimuksen tai arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimintakaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa, tai jos puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunta

 1. toimii seuran ylimpänä johtavana, toimeenpanevana ja valvovana elimenä sekä on julkisoikeudessa vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 2. vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä nimeää tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrätyt tehtävät johtokunnalle vastuullisina
 3. valitsee seuran toiminnanjohtajan ja seurasihteerin
 4. suunnittelee ja johtaa seuran toimintaa sen tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti
 5. hoitaa seuran taloutta
 6. laatii sääntöjen 11 §:ssä mainitun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion
 7. luovuttaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta
 8. hyväksyy ja erottaa seuran jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa.
 9. tarvittaessa valitsee ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopii heidän eduistaan
 10. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 11. kutsuu koolle seuran kokoukset
 12. vastaa seuran kokousten antamista sekä Valon ja SPL:n sääntöjen asettamista velvoitteista
 13. vastaa seuran ulkopuolelle suuntautuvasta tiedotustoiminnasta
 14. suorittaa muut näissä säännöissä määrätyt tehtävät sekä ryhtyy kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 15. Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.11.-31.10.xx.
 16. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.
VII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

18 Seuran kokous voidaan näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

19 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen voimaan on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen kolmen neljäsosan äänten enemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

21 Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava Tapion Honka rylle tai johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesän selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran lopettamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.