Etsi tältä sivustolta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

FC Honka ry 

FC Hongassa kaikki jäsenet iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta ovat tasavertaisia ja tuntevat itsensä tervetulleiksi. Tämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma auttaa edistämään tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä kaikessa toiminnassamme. Suunnitelma ohjaa seuran ja sen jäsenten, vapaaehtoisten sekä työntekijöiden toimintaa. Sitoudumme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan tasa-arvoa FC Hongassa ja varmistamaan, että jokainen seuramme jäsen voi nauttia jalkapallosta turvallisessa ympäristössä. 

Alla on eritelty eri osa-alueita, tavoitteita ja toimintatapoja. Lopussa on selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. 

 1. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: 
 • Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai kiusaamista FC Hongassa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan, oli heidän taustansa mikä tahansa.  
 • Kohtelemme kaikkia jäseniä tasavertaisesti ja vastustamme rasismia, kiusaamista ja syrjintää sen kaikissa muodoissa. 
 • Toimimme aktiivisesti varmistaaksemme, että kaikki pelaajat saavat samanlaiset mahdollisuudet kehittyä ja osallistua joukkueisiin sukupuolesta, iästä tai taustasta riippumatta, oman taitotasonsa mukaisesti. Tarjoamme yhtäläiset resurssit ja yhtä laadukasta toimintaa niin tytöille kuin pojille.  
 • Pyrimme aktiivisesti luomaan turvallisen ja avoimen ilmapiirin, jossa kaikki uskaltavat ilmaista itseään ja tuoda esiin mahdolliset ongelmat tai huolenaiheet. 
 • Sitoudumme edistämään monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja inklusiivisuutta kaikessa toiminnassamme. 
 1. Rekrytointi ja valmennus: 
 • Rekrytointiprosessissa emme tee päätöksiä sukupuolen, iän tai etnisen taustan perusteella. 
 • Edistämme eri sukupuolten sekä erilaisista taustoista tulevien osallistumista jalkapalloon niin pelaajina kuin muina toimijoina, kuten valmentajina, pelinohjaajina tai seuran hallituksen jäseninä. 
 • Valitsemme pelaajat taitojen, potentiaalin ja motivaation perusteella. 
 • Joukkueen sisällä pelaajia kohdellaan tasavertaisesti ja samojen periaatteiden mukaisesti. Kilpajoukkueissa pätevät kilpaurheilulliset periaatteet, joiden pohjalta voidaan tehdä päätöksiä pelaamiseen ja harjoitteluun liittyen. 
 1. Organisaatiorakenne ja päätöksenteko: 
 • Edistämme tasa-arvoa seuran organisaatiorakenteessa ja päätöksenteossa. Kannustamme eri sukupuolia, ikäryhmiä ja taustoja edustavia henkilöitä ottamaan aktiivisen roolin seuran toiminnassa ja päätöksenteossa. 
 • Tarjoamme koulutusmahdollisuuksia vapaaehtoisille ja työntekijöille, jotta he voivat ymmärtää ja edistää tasa-arvon periaatteita. Jokaisen uuden työntekijän perehdytyksen yhteydessä käsitellään tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen liittyviä teemoja.  
 1. Viestintä ja tiedotus: 
 • Tiedotamme avoimesti ja selkeästi kaikille seuran jäsenille toimintaperiaatteistamme ja tasa-arvoon liittyvistä tavoitteistamme. 
 • Vältämme viestinnässämme stereotypioita ja syrjiviä ilmaisuja. 
 • Kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 
 • Tarjoamme mahdollisuuksia palautteen antamiseen. 
 1. Seuratoiminnan seuranta ja epäkohtiin puuttuminen 
 • Arvioimme säännöllisesti seuramme toimintaa ja varmistamme, että tasa-arvoon liittyvät tavoitteet saavutetaan. 
 • Kuuntelemme ja otamme huomioon seuramme jäsenten kokemukset ja näkemykset tasa-arvoasioissa ja teemme tarvittavat korjaavat toimenpiteet, jos havaitsemme epätasa-arvoa. 
 • Puutumme välittömästi, mikäli FC Hongassa havaitaan syrjintää tai epätasa-arvoista käytöstä, rasismia tai kiusaamista. Seurassa on nimetty vastuuhenkilöt tällaisiin tilanteisiin.  
 • Epäasiallisen käytöksen osalta on kirjattu toimintatavat ja selkeät prosessit erillisiin dokumentteihin:  
 1. Suunnitelma alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi 
 1. Kurinpidolliset toimet FC Honka ry:n pelaajien välisissä kiusaamistilanteissa 

Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi 

Tasa-arvotilanne 

 • FC Honka ry:ssä henkilöstön palkkauksen perusteena on sukupuolten välinen tasa-arvo. Henkilön palkka määräytyy aiemman kokemuksen sekä koulutustason mukaan, eikä sukupuolella ole vaikutusta palkan tai palkkion suuruuteen. 
 • Poikkeuksen yllä olevaan muodostaa naisten edustusjoukkueen pelaajien palkkataso, joka on tällä hetkellä keskimäärin noin kymmenesosa Esport Honka Oy:n miesten joukkueen pelaajien palkkatasosta.  Tähän pyrimme kiinnittämään huomiota tulevina vuosina ja edistämään sitä, että naisten palkkataso nousee lähemmäksi miesten vastaavia. 
 • FC Honka ry:llä on yhteensä 80 palkattua täysipäiväistä tai osa-aikaista työntekijää, joista 22 on naisia. Naisista yksi toimii hallinnon tehtävissä ja 21 valmennus- tai ohjaamistehtävissä. 

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi 

 • FC Honka ry:n tavoitteena on edistää naisten osallistumista jalkapalloon niin pelaajina kuin muina toimijoina, kuten valmentajina, pelinohjaajina tai seuran hallituksen jäseninä. 
 • Naisten osallistumista pyritään lisäämään esim. seuraavin toimenpitein:  

1) Pohditaan rekryilmoitusten sisältöä ja luonnetta niin, että ne houkuttelevat eri sukupuolta olevia henkilöitä hakemaan tehtäviin, myös seuran johtotehtäviin niin hallinnon kuin urheilutoimen puolelle.  

2) Pyydetään tyttöjä erikseen hakemaan pelinohjaaja- ja valmennuskoulutuksiin ja kannustetaan etenemään koulutuksissa pitkälle, jotta naiset voisivat edetä valmennuksen ja tuomaroinnin huipputasolle.  

3) Tavoitellaan sitä, että nais- ja miespelaajien palkkioiden ero pienenisi. Toimenpiteinä on uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen sekä yleisömäärien lisääminen sekä naisten pelaaman jalkapallon arvostuksen lisääminen viestinnällisin keinoin.  


Päivitetty 19.9.2023 

Back to top