Vuosi: 2021

Tapahtumat

FC Honka ry:n vuosikokous

Paikka: Esport Arena, kabinetti, Koivu-Mankkaan tie 5, 02200 Espoo

Aika: 24.3.2021 klo 18:30

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Mikäli seuran jäsenet haluavat vuosikokoukseen asioita käsiteltäviksi, on tästä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta. Näin ollen esitys tulee toimittaa toiminnanjohtaja Petri Haraisen sähköpostiin viimeistään 4.3.2021 (petri.harainen@fchonka.fi).

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä, mutta tällöin osallistujalla ei ole puhe- tai äänioikeutta.


Äänivaltaisia seuran kokouksissa ovat jäsenmaksunsa suorittaneet 18 vuotta täyttäneet pelaaja-, toimihenkilö-, huoltaja-, kunnia- ja yksityiset kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Alle 18-vuotiaiden nuorisojäsenten huoltajilla, jotka eivät ole huoltajajäseniä, ja yhteisökannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

Seuran säännöt


Vuosikokous järjestetään vallitsevien koronarajoitusten puitteissa.   Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Tervetuloa!


Seura tiedottaa

Pelaajakehitysohjelma 2020-2024 vie FC Honkaa kohti Palloliiton tasoa viisi 

Suomen Palloliitto on rakentanut tavoitteellisten seurojensa tueksi Laatujärjestelmän, jota käyttää jo lähes 200 jalkapalloseuraa. Seurojen laatujärjestelmällä kehitetään kokonaisvaltaisesti seurojen toimintaa ja se on ensisijaisesti seuran kehittämisen väline.

Kokonaisvaltaisen kehittämisen tavoitteena on tukea seuroja pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. Laatujärjestelmä tukee seuran kehittämistä kolmella osa-alueella (urheilutoiminnassa, johtamisessa ja viestintä/markkinoinnissa) ja viidellä eri tasolla. Tasojen kriteerien vaativuus kasvaa alkaen tasolta 1 ja päättyen tasolle 5. 

 FC Honka on päässyt Laatujärjestelmän korkeimman tason 5 osalta vaiheeseen, jossa seurayhteisölle on luotu pelaajakehitysohjelma. Seuran visiona on toiminta, jossa pelaajakehitystyötä toteutetaan motivoivasti, pitkäjänteisesti ja kiirehtimättä niin, että tulokset kantavat hedelmää läpi lapsi- ja nuorisourheiluvaiheen. Seurayhteisön yhteisenä visiona on kattava pelaajapolku lapsiurheiluvaiheesta aina edustusjoukkueisiin asti.  

Laatujärjestelmän korkein taso viisi muodostuu kolmesta osasta: pelaajakehityksen kehitysohjelmasta, seuran ulkoisesta ja Palloliiton sisäisestä arvioinnista.  

Prosessissa mentorina toiminut Palloliiton seurakehityspäällikkö Henri Alho kertoo, että kun seura on saanut Palloliiton fasilitoimana pelaajakehityksen kehitysohjelmansa valmiiksi, on seuralla n. 6-12 kuukauden sisällä Laatujärjestelmän ulkoinen arviointi, mikä toteutetaan yhteistyössä Palloliiton kumppanin Laatukeskus ry:n kanssa. Ulkoinen arviointi ratkaisee saavuttaako seura Laatujärjestelmän Tason 5 ja se pohjautuu osittain EFQM-malliin ja Palloliiton Tason 5 laatujärjestelmän kriteereihin.  

Ulkoisen arvioinnin voi jakaa kolmeen pääteemaan eli strategian toimeenpanoon, tärkeimpien sidosryhmien kuulemiseen ja suorituskyvyn mittaamiseen. Strategian toimeenpanossa tarkastellaan erityisesti, kuinka strategia toteuttaa seuran perustehtävää ja millä toimintatavoilla seuran eri toimijat (valmentajat operatiiviset toimihenkilöt, luottamusjohto) on sitoutettu strategisten päämäärien saavuttamiseen. Koska seuran olisi tuotettava arvoa jäsenistölleen ja muille keskeisille sidosryhmilleen, niin seuran on myös kyettävä näyttämään, miten se on huomioinut toiminnassaan näiden keskeisten sidosryhmiensä odotukset ja tarpeet.  

Kolmas keskeinen teema on seuran suorituskyvyn mittaaminen eli millaisilla indikaattoreilla, tunnusluvuilla ja sidosryhmäkyselyillä seura tarkastelee päämääriensä saavuttamista, miten ne linkittyvät strategiaan ja millaisia mitattavia tavoitteita suorituskyvylle asetetaan 

 FC Honka on jo usean vuoden ajan systemaattisesti hyödyntänyt Laatujärjestelmää seuran kehittämisessä. Viime vuoden kehitysohjelmaprosessissa lähijaksoineen, nousi esille mm. seuran terveen kriittinen ote oman toiminnan arvioinnissa ja tavoitteiden asettelussa, jolle loi hyvän pohjan edustus- ja junioriyhteisön yhteinen tahtotila ja avoin ilmapiiri. Kehitysohjelman lopullisen onnistumisen ratkaisee tietysti sen käyttöönotto ja siitä syntyvät tulokset, joita myös ulkoisessa arvioinnissa tarkastellaan”, toteaa Henri Alho. 

Kehitysohjelma ja tärkeimmät kehityskohdat 

FC Hongan prosessin aikana seuralle on kehitysohjelmassa määritelty viisi kehityskohtaa, joiden kautta se voi edelleen parantaa pelaajakehitystyötään, sen tuloksellisuutta sekä laatua: 

 1. Valmennuslinjan kehittäminen 
 2. Pelin opettaminen ja taktisten valmiuksien kehittäminen 
 3. Teknisten valmiuksien kehittäminen 
 4. Fyysisten valmiuksien kehittäminen 
 5. Urheilijan kasvu ja henkisten valmiuksien kehittäminen 

Prossin ohjaajana toimineen Jorma Vertaisen mukaan kehitysohjelman rakentamisen jälkeen varsinainen työ alkaa.  

Onnistunut ohjelman käyttöönotto edellyttää määrätietoisen johtamisotteen lisäksi samaa rehellistä yhteistyöotetta ja valmiutta erilaisten näkemysten kuuntelemiseen, jota ryhmä jo prosessin aikana osoitti. Honka on jo lyhyellä aikavälillä näyttänyt olevansa valmis konkreettisiin ratkaisuihin  kehitysohjelman suunnassa. Tiivis pelaajakehityksen yhteistyö ry:n ja oy:n välillä, yhteinen urheilutoimenjohtajan ratkaisu ja hyvä vuorovaikutus lähiympäristön eri jalkapallotoimijoiden suuntaan antavat vahvan perustan kehitystyölle”, toteaa Vertainen. 

Seurayhteisön yhteinen prosessi  

Prosessin kautta FC Honka ry:n ja Esport Honka oy:n avaintoimijoille on syntynyt yhteinen tahtotila pelaajakehitysohjelman tavoitteista, sisällöstä, resursseista ja toimintatavoista. Prosessin aikana on tunnistettu jo olemassa olevia, eri osa-alueiden vahvuuksia, haasteita ja kehityskohteita. Ratkaisuja on pohdittu yhdessä, avoimesti keskustellen. Kauden 2020-2024 strategisia tavoitteita ja mittareita on tarkennettu ja määritetty tahtotila strategiakauden loppuun. 

“Henri Alhon ja Jorma Vertaisen ohjaama laatutason 5 työskentely  oli Honkayhteisöä lähentävä,  avoin ja rehellinen  prosessi, jossa mielestäni pystyimme hyvin tunnistamaan seuramme vahvuudet ja kehityskohteet.  Uskon, että meillä on nyt selkeä suunta ja yhteinen tahtotila lähteä viemään Honkayhteisöä kohti huipputasoa kaikilla osa-alueilla. Määrätietoisella työskentelyllä askel  kerrallaan pystymme  saavuttamaan  tason 5 prosessin kautta syntyneet  tavoitteet”, kertoo FC Honka ry:n toiminnanjohtaja Petri Harainen. 

“Täytyy rehellisesti sanoa, että tämä prosessi yllätti positiivisesti. Saimme käytyä läpi seuran ja osin myös seurayhteisön keskeisiä haasteita ja niihin syntyviä ratkaisuja. Rohkenen väittää, että tällaiset prosessit ovat parasta mahdollista tukea perinteiseen huippujalkapallosta vastaavan osakeyhtiön ja junioritoimintaa pyörittävän yhdistyksen rajapinnassa oleviin haasteisiin. Olemme nyt saaneet kirkastettua meidän yhteiset tavoitteemme, sitoutuneet niihin ja muodostaneet uskottavan tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi”, toteaa Esport Hongan GM Hexi Arteva. 

Kehitysohjelma ja sen tavoitteet ovat yhteisiä koko FC Hongan organisaatiolle ja kehitysohjelman työstämisestä on vastannut ryhmä, johon kuuluivat FC Honka ry:n puheenjohtaja Mariet Louhento, FC Honka ry:n toiminnanjohtaja Petri HarainenEsport Honka Oy:n GM Hexi Arteva, pelaajakehityspäällikkö Niko Laiho, miesten edustusjoukkueen päävalmentaja Vesa Vasara, naisten edustusjoukkueen päävalmentaja Rosa Lappi-Seppälä, valmentaja Petri Vuorinen, valmentaja Riku Paularinne, valmentaja Abdi Mohamed, lapsiurheiluvaiheen koordinaattori Jere Matinlassi ja seurakoordinaattori Annariina Seppä. Prosessin ohjaajana toimi Jorma Vertainen ja mentorina Henri Alho Palloliitosta.  

Ryhmä kokoontui prosessin aikana, helmi-lokakuussa 2020, yhteensä seitsemän kertaa eri teemojen ympärille. Lähijaksojen välillä kehitysryhmän jäsenet tekivät useita valmistelutehtäviä.  

Prosessin kautta syntyneen kehitysohjelman johdonmukainen käyttöönotto mahdollistaa seuran siirtymisen laatujärjestelmän ylimmälle tasolle. 

FC Honka Taso 5 – Pelaajakehitysohjelma 2020-2024

Uutiset

FC Honka yhdessä UEFAn ja Disneyn kanssa kannustamaan tyttöjä jalkapallon pariin

Seuramme on valittu mukaan toteuttamaan 5-8 -vuotiaille tytöille suunnattua UEFA Playmakers -ohjelmaa. Ohjelma käynnistyy Suomessa keväällä usealla eri paikkakunnalla. UEFA Playmakers -ohjelman kautta FC Honka haluaa tarjota nuorille tytöille matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua jalkapalloon harrastuksena. Playmakers -harjoituksissa liikunnallisia, sosiaalisia ja jalkapallotaitoja opetellaan lapsille tuttujen Disney -tarinoiden maailmassa.

UEFA Playmakers -ohjelman kautta tarjoamme alueemme tytöille hauskan, turvallisen ja tarinallisen keinon ottaa ensi askelia jalkapallon parissa. Ohjelman kautta kiinnitymme osaksi valtakunnallista ja eurooppalaista kokonaisuutta, sillä Playmakers -ohjelmaan pääsevät lähivuosina tutustumaan pienet tytöt joka puolella Eurooppaa. Kohdistamme ohjelman  5-8 -vuotiaille tytöille, jotka eivät vielä ole mukana jalkapallon joukkuetoiminnassa.

“UEFA Playmakers -ohjelmaan osallistuminen tukee seuramme strategiaa tyttöpelaajien määrän kasvattamisesta. Ohjelma on konseptiltaan todella mielenkiintoinen ja me uskomme, että tämän avulla saamme tutustutettua uusia harrastajia jalkapallon kiehtovaan maailmaan”, kertoo seuran toiminnanjohtaja Petri Harainen.

Tavoitteena kannustaa pieniä lapsia jalkapallon pariin

Playmakers -harjoituksissa keskitytään liikunnallisten, sosiaalisten sekä jalkapalloilullisten taitojen harjoitteluun. Harjoituksissa innostutaan, opetellaan kaverin kannustamista ja iloitaan omista ja toisten onnistumisista. Tavoitteena on rohkaista pieniä tyttöjä mukaan lajin pariin ja varsinaiseen joukkuetoimintaan.

FC Hongassa Playmakers –ohjelmaa koordinoi Mirka Hulkkonen, joka toimii ikäluokkavastaavana lapsiurheiluvaiheen tyttöjen joukkueessa sekä vastuuvalmentajana T09 Akatemiassa.

“Harjoitukset on rakennettu lasten näkökulmasta tarinankerronnan keinoin ja harjoituksissa kehitetään monipuolisesti jalkapallotaitoja. Tarinana on esim. tuttu Frozen animaatioelokuva. Toivomme, että tarinan näkökulma ja meidän mahtava ympäristö harrastaa jalkapalloa toisi tyttöjä lajin pariin. Meidän seuramme tyttöpuolella on hyvä meno ja haluan, että meininki ja ilo harrastaa tavoittaisi mahdollisimman monen tytön, joka on kiinnostunut lajista. Tämä on upea mahdollisuus tulla nauttimaan jalkapallosta meidän mahtavien ohjaajien kanssa”, kuvailee Mirka.

Playmakersin jälkeen on mahdollista liittyä mukaan FC Hongan joukkuetoimintaan!

Seuramme Playmakers -harjoituksia vetävät valmentajat koulutetaan helmi-maaliskuun aikana Playmakers -ohjelman valmentajiksi. Keväällä käynnistyvässä ohjelmassa ovatkin valmentajien luoma turvallinen ja kannustava ympäristö, tyttöjä liikunnan pariin innostava ohjaustapa sekä vastuullisesti ja terveysturvallisesti toteutetut harjoitustapahtumat.

FC Honka käynnistää ilmoittautumisen Playmakers -harjoituksiin lähiviikkoina. Ilmoittautumisen käynnistymisestä tiedotetaan erikseen. Harjoitustapahtumissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia terveysturvallisuuslinjauksia.

Tutustu Palloliiton strategiaan jalkapallon vahvistamiseksi naisten ja tyttöjen lajina.

Lisätiedot:

Ikäluokkavastaava Mirka Hulkkonen: mirka.hulkkonen@fchonka.fi  / urheilutoimen koordinaattori Leena Lassila: toimisto@fchonka.fi, 020 730 4650 

Seura tiedottaa

Ystävänpäiväviikon tempaus somessa!

Näytä sun kaveritaidot!

FC Honka osallistuu ystävänpäivätempaukseen, jossa ovat mukana pääkaupunkiseudun kaupungit, poliisi ja yhteisöjä. Haastamme mukaan jokaisen joukkueemme! Täytetään some ystävänpäivän alla ja ystävänpäivänä 14.2. kaveritaidoilla!

Ystävänpäivätempauksella kannustetaan toimijoita jakamaan työtään lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen sekä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Tempaus on osa Samalla puolella -kampanjaa, jossa kerrotaan kiusaamisen vastaisesta työstä ja muistutetaan jokaisen tärkeästä roolista siinä.

Samalla puolella -kampanja kertoo kiusaamisen vastaisesta työstä ja kannustaa yhteistyöhön: https://www.esbo.fi/fi-FI/Samalla_puolella__Vantaa_Espoo_Helsinki_(189524).

Miltä kaveritaitojen harjoittelu tai hyvän ryhmähengen luonti näyttää kuvana?

Ottakaa kuva kaveritaitojen harjoittelusta!

Jaa kuva somessa ystävänpäiväviikolla tunnisteella #SamallaPuolella. Lisää päivityksiin tai esim. Instagramin tarinoihin @fc_honka_ry niin saamme ne julkaistua seuran somessa.

Kirjoita kuvaukseksi esimerkki: miten kaveritaitoja harjoitellaan tai miten luodaan ryhmähenkeä. Voitte vapaasti valita päivityksen tekstin niin, että se liittyy ystävyyteen ja/tai kiusaamisen vastaisuuteen.

Me ollaan Honka, kiusaamista vastaan!

Uutiset

Oppisopimuskoulutus vie Mirkan kohti valmentajan unelmauraa

Omnian uusimmassa blogissa on juttu valmentajastamme Mirka Hulkkosesta. FC Hongassa useita tyttöjoukkueita valmentava Mirka opiskelee valmentajaksi Varalan urheiluopistossa Omnian laajennetulla oppisopimuksella.

Mirkalle valmentajan ura on unelma, jossa yhdistyvät rakkaus lajiin ja lasten ohjaaminen ja innostaminen jalkapallon pariin.

“Nautin valtavasti lasten ohjaamisesta ja siitä, että pystyn antamaan heille eväitä tavoitella omia unelmiaan. On ihanaa nähdä, miten lapset oppivat uutta ja iloitsevat oppimastaan.”

“Parasta koulutuksessa on, että opin laajasti uutta esimerkiksi fyysisestä ja psyykkisestä valmennuksesta, ravitsemuksesta ja lasten fysiikasta. Lähijaksot herättävät aina paljon ajatuksia ja ideoita. Kun opiskelen oppisopimuksella ja työskentelen samalla, voin hyödyntää uusia oppeja omissa joukkueissa heti”, lasten valmentamiseen suuntautuva Mirka kertoo.

Lue koko blogiteksti

 

Seura tiedottaa

Yhteistyö Pohjola Sairaalan kanssa jatkuu

FC Honka ry sekä Esport Honka ovat tehneet jatkosopimukset Pohjola Sairaalan kanssa. Sopimukset astuivat voimaan 1.1.2021 ja ovat voimassa vuoden loppuun tai mikäli optiovuosi käytetään niin sopimuksen voimassaolo jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Pohjola Sairaalan kanssa tehtävään yhteistyöhön kuuluvat vakuutusprosessit sekä kattava hoitopolku, joka on käytössä FC Hongan organisaation pelaajilla.

”Olemme jo muutaman vuoden tehneet yhteistyötä Pohjola Sairaalan kanssa. Ilolla voin sanoa, että heidän konseptinsa, jossa tapaturmaan liittyvät vakuutusprosessit hoidetaan aivan huipputason sairaalapalveluiden kanssa saman sateenvarjon alla, on poikkeuksellisen hyvä kokonaisuus. Pystymme tilastoista toteamaan pelaajiemme loukkaantumisten toipumisajan lyhentyneen ja kokonaisvaltaisen tyytyväisyyden lisääntyneen. Meille tärkeä ja luotettava strateginen yhteistyö”, kertoo Esport Honka oy:n GM Hexi Arteva.

FC Honka ry ostaa Pohjola Vakuutukset lapsiurheiluvaiheen pelaajilleen ja suosittelee Pohjola Vakuutuksen ostamista ja erinomaisesti toimivaa Pohjola Sairaalan hoitopolkua myös nuorisourheiluvaiheen pelaajilleen.

”Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön sekä Pohjola Sairaalan tarjoamaan hoitopolkuun. Jäsenistöltä saamamme palaute Pohjola Sairaalan toiminnasta on ollut todella positiivista.  On hienoa, että voimme tarjota pelaajille Pohjola Sairaalan ammattimaisen hoitopolun loukkaantumistilanteissa myös jatkossa”, toteaa FC Honka ry:n toiminnanjohtaja Petri Harainen.

”Me Pohjola Sairaalassa olemme tyytyväisiä, että yhteistyö Esportin ja FC Hongan kanssa jatkuu ja tiivistyy. Jalkapallossa sattuu paljon tapaturmia. Yhteisenä tavoitteenamme on huolehtia siitä, että vamman sattuessa jokainen pelaaja ja harrastaja pääsee huippuluokan hoitoon. Meidän lääkärimme tuntevat hyvin lajin erityispiirteet. Näin jokaisen vamman hoito voidaan suunnitella ja toteuttaa yksilöllisesti, mikä mahdollistaa nopean ja turvallisen toipumisen pelikuntoon”, kertoo Pohjola Sairaalan toimitusjohtaja Markus Torkki.

Seura tiedottaa

Uusi perhefutisryhmä aloittaa 7.2.!

 • FC Hongan Perhefutis on suunnattu 2017 ja 2018 syntyneille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan harrastustoiminnan liikunnallisten leikkien ja pelien kautta, yhdessä aikuisen kanssa.
 • Perhefutiksessa tutustutaan palloon pelivälineenä ja kehitetään lasten liikunnallisia perusvalmiuksia.
 • Perhefutis on aikuisen ja lapsen yhteinen harrastus, jonka tärkein tavoite on saada lapset ja aikuiset nauttimaan liikkumisesta sekä tietysti futiksesta.
 • Yhdessä oppimista ja oivaltamista!
 • Noudatamme toiminnan osalta Valtioneuvoston ja Palloliiton ohjeita koronavirustilanteeseen liittyen.
Tapahtumat

FC Honka -kevätturnaus 17.-18.4.2021

Kuva: Juhani Järvenpää

FC Honka järjestää 17.-18.4.2021 P9 (2012 synt) ja P8 (2013 synt.) -ikäluokkien kevätturnauksen Tapiolan Urheilupuiston erinomaisissa olosuhteissa.

Turnauksen molemmissa ikäluokissa on kaksi tasoa: Kutsusarja ja Haastesarja. Turnauksen otteluiden peliaika on 15 minuuttia, jolla takaamme hyvätempoiset ottelut. Turnauksen yhteydessä joukkueiden valmentajille järjestetään vapaaehtoinen koulutus FC Hongan toimistolla.Turnauksen haastesarja on avoinna kaikille. Jos joukkueenne haluaa kutsusarjaan, ole yhteydessä ikäluokkavastaaviin: P9 Felix Lück, felix.luck@fchonka.fi tai P8 Olli Juusela, olli.juusela@fchonka.fi.

Osallistumismaksut:P9 ja P8 pojat: 200 €/joukkue

Ennakkohinta: 150€/joukkue, kun ilmoittaudut ennen 17.1.2021.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://honkakevatturnaus.torneopal.fi

Kuva: Juhani Järvenpää 

Seura tiedottaa

Kevätturnauksen ennakkoilmoittautujan hinta voimassa 17.1. asti!

Joulutauko ja uusivuosi ovat nyt ohi, ja harrastustoiminta käynnistelee itseään pikkuhiljaa kohti normaalia. Me FC Hongassa haluamme vuoden 2021 kunniaksi järjestää Pk-seudun laadukkaimman kevätturnauksen, jossa jokainen peliryhmä pääsee haastamaan itseään oman tasoisia vastustajiaan vastaan. Turnauksessa on kutsusarja ja haastesarja ja turnaus on tarkoitettu 2012 ja 2013 syntyneille pojille.

Molemmissa sarjoissa pääpointtina ovat kovatempoiset pelit, joissa jokainen minuutti ratkaisee. Kovan tempon takaavat vain 15 minuutin kestoiset ottelut, keskittyneet ja innostuneet pelaajat sekä osaavat tuomarit.

Turnaukset ovat pelaajille hauskoja ja tärkeitä tapahtumia kehittymisen kannalta. Haluamme tarjota myös valmentajille mahdollisuuden kehittyä  ja verkostoitua turnauksen aikana. Järjestämme toimistollamme vapaaehtoisen koulutuksen kaikille turnaukseen osallistuville valmentajille lapsiurheiluvaiheen valmentamisen ajankohtaisista teemoista. Lisäksi toimistomme Lounge-tiloissa on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun ja verkostoitumiseen koko turnauksen ajan.

Turnaus järjestetään 17.-18.4.2021 Tapiolan urheilupuistossa. Haastesarja on yksipäiväinen ja kutsusarja kaksipäiväinen. Turnauksen hinta on 200e, mutta 150 euron EarlyBird hinnalla  turnaukseen voi ilmoittautua vielä sunnuntaihin 17.1 mennessä.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

Juhani Järvenpää

Seura tiedottaa

Harrastustoiminnan rajoitukset jatkuvat

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 5.1.2021, että 26.11.2020 tehdyn linjauksen mukaiset rajoitukset jatkuvat 31.1.2021 saakka. Linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhkaan. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan tarvittaessa.

Koronakoordinaatioryhmä arvioi 14.1.2021 uudelleen, voidaanko lasten ja nuorten harrastustoimintaa avata asteittaisesti. Tiedotamme joukkueenjohtajia ja valmentajia mahdollisista muutoksista perjantaina 15.1.2021.
 

Vaikutukset FC Honka ry:n toimintaan

Hallit ovat edelleen suljettuna ja kaikki harjoittelu tapahtuu ulkona. Yli 20-vuotiaiden toiminta on keskeytetty kokonaan. 30.11.2020 myönnettyjen poikkeusajan harjoitusvuorojen voimassaoloa jatketaan 31.1.2021 asti.

FC Honka ry ei määrittele harjoituksille tarkkaa pakkas- tai kelirajoitusta. Suosittelemme kuitenkin pakkasrajan asettamista -15 asteeseen. Olosuhteiden vuoksi tehtävä peruutus mietitään yhdessä joukkueen valmennuksen ja joukkueenjohdon kanssa.
 

Toimintamaksut

Tammikuun toimintamaksut laskutetaan normaalisti ensi viikon alussa. FC Honka ry:n hallitus tarkastelee olosuhdekuluista saatuja säästöjä ja niiden vaikutuksia toimintamaksuun sitten, kun rajoitusten kokonaiskesto ja vaikutukset ovat selvillä.

N2-joukkueelta ei peritä tammikuun toimintamaksua, koska aikuisjoukkueen toiminta on kokonaan keskeytetty.
 

Toimintaohjeet epidemian aikana

Edelleen on tärkeää noudattaa seuraavia toimintaohjeita:

 • Harjoituksiin ei koskaan voi osallistua, mikäli tuntee olonsa vähänkään sairaaksi. Poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle. 
 • Perhe tekee itse päätöksen osallistumisesta harjoituksiin. Mikäli perheessä on riskiryhmään kuuluvia, niin tämä tulee ottaa huomioon, kun pohtii harjoituksiin osallistumista. Jokainen pelaaja osallistuu harjoituksiin omalla vastuullaan. 
 • Ennen harjoituksiin osallistumista tulee pestä kädet huolella ja kädet on hyvä pestä myös harjoitusten jälkeen. Omaa desinfiointiainetta on myös hyvä pitää mukana. 
 • Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua. 
 • Juomapullo on harjoituksissa vain omassa käytössä eikä juomapulloa saa lainata kenellekään. 
 • Sylkemistä kentällä tulee välttää. 
 • Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski tai aivasta hihaasi tai paitasi sisään. 
 • Pukuhuoneissa ja muissa sisätiloissa kokoontuminen ei ole sallittua tällä hetkellä.
 • Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää kasvomaskia kaikissa muissa kuin varsinaisessa harjoitustilanteessa. Kasvomaskin käyttöä suositellaan myös tätä nuoremmille.
 • FC Honka ry:n valmentajien osalta noudatamme edelleen sitä, että etäisyys valmentajan ja muiden ihmisten välillä on 1-2 metriä koko harjoituksen ajan. Suosittelemme etäisyyden pitämistä kaikille aina, kun se on mahdollista.
 • Tartuntatautitapauksessa mahdollisesti altistuneiden henkilöiden kontaktointi ja selvitystyön vastuu on Espoon kaupungin tartuntatautiviranomaisilla. Viranomaisten pyynnöstä seura antaa selvityksen mahdollisista altistuneista sekä heidän yhteystietonsa viranomaisten käyttöön. Olisi toivottavaa, että tartunnan saaneen pelaajan huoltajat olisivat yhteydessä seuraan tartunnan tultua ilmi.
 • Espoon kaupungin ohjeistus tartuntaepäilyjen kohdalla.

Yhteistyössä